3-CMC Kristalbrokken

3-CMC kristalbrokken worden ook wel vergeleken met de bekende stof 3-MMC. EVARENAANDUIDINGEN 3-CMC KRISTALBROKKEN:

  • Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 3-CMC KRISTALBROKKEN:

BIJ CONTACT met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • De kristalbrokken niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de kristalbrokken bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.